Destinations

เชียงราย ไนท์บาร์ซ่าร์

เชียงรายไนท์บาซาร์ ถนนคนเดินใจกลางเมืองเชียงรายที่เต็มไปด้วยผู้คนมากมายเดินทางออกมาจับจ่ายใช้สอยสินค้าต่างๆ รวมไปถึงของฝากที่ระลึก เครื่องประดับ พร้อมกับชมการแสดงต่างๆ และรับประทานอาหารได้อย่างสนุกสนาน

Chiang Rai Night Bazaar is located at the center of the town often crowded with travelers who come for varieties of local or hill tribes souvenirs. People also enjoy with many kind of shows and food here.